• +48 791-542-907
 • agnieszkamagdalenadudek@gmail.com

Służebność przesyłu – system Servitut 1.0

Służebność przesyłu – system Servitut 1.0

System Servitut 1.0, to nowoczesny system służący do szybkiego i wygodnego określania wiarygodnych i zobiektywizowanych wartości wynagrodzeń  za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu. Servitut 1.0 pozwala w ujednolicony i transparentny sposób określać wysokości wynagrodzeń dla wszelkich nieruchomości położonych na obszarze obsługiwanym przez system. Jest to doskonałe narzędzie do definiowania wartości wynagrodzeń z tytułu służebności na potrzeby negocjacji polubownych, a także do prognozowania i optymalizacji wartości wynagrodzeń jeszcze na etapie wstępnym, przy symulacjach i projektowaniu przebiegu sieci i usytuowania urządzeń przesyłowych. Może być także z powodzeniem stosowany w rozstrzyganiu sporów sądowych.

Servitut 1.0 przewidziany jest przede wszystkim dla podmiotów obsługujących duże zasoby nieruchomości: samorządów, przedsiębiorstw przesyłowych i innych podmiotów instytucjonalnych. System ten, to komfortowe, profesjonalne i łatwe w obsłudze narzędzie wspomagające sprawną i szybką rozbudowę sieci przesyłowych w Polsce. Pozwala on również na polubowne uzgadnianie między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą przesyłowym ostatecznej i obiektywnej formuły określania wartości wynagrodzeń na danym terenie. Prowadzi to w znacznym stopniu do uproszczenia i przyspieszenia uzyskiwania należności z tytułu ustanawiania i wykonywania na nieruchomościach publicznych służebności przesyłu, a także co za tym idzie, do eliminowania kosztownych i długotrwałych sporów i konfliktów temu towarzyszących.

Najważniejszą korzyścią systemu jest to, że określana wartość wynagrodzenia zależna jest wyłącznie od obiektywnych, sprawdzalnych i łatwych do zidentyfikowania parametrów nieruchomości, z jednoczesnym zastosowaniem zasady jednolitości dla wszystkich nieruchomości położonych na danym obszarze.

Założeniem systemu Servitut 1.0 jest określenie „wartości godziwej” wysokości wynagrodzenia, to znaczy taką, którą skłonne byłyby ustalić w drodze swobodnych negocjacji strony (czyli przedsiębiorstwa przesyłowe i właściciel gruntu), uwzględniając wszystkie okoliczności związane z zyskami, kosztami i stratami, jakie ponoszą obie strony. Najważniejszą korzyścią przemawiającą za tego typu rozwiązaniem jest to, aby uwzględnić słuszne interesy obu stron.

Servitut 1.0 uwzględnia zasadniczo 3 czynniki wynagrodzenia za służebność:

 1. ingerencję w sposób optymalnego wykorzystania obszaru, na którym jest ustanowiona, lub oddziałuje służebność w wymiarze spadku wartości. Spadek ten, może nastąpić lub nie, w zależności od typu gruntu na jakim jest ustanowiona służebność.
 2. koszty, które ponosi właściciel gruntu zamiast przedsiębiorcy przesyłowego. Dotyczy to podatku gruntowego i ewentualnie opłat a użytkowanie wieczyste.
 3. zysk z gospodarowania gruntem w funkcji infrastrukturalnej przypadający w 50% właścicielowi gruntu. Do kalkulacji wykorzystywana jest rentowność netto majątku ogółem (ROA) dla firm przesyłowych. Do kapitalizacji zysków używana jest stopa zwrotu z kapitału własnego ROE.

Działanie systemu przedstawiono w kilku krokach, zaprezentowanych poniżej:

KROK 1 – USTALENIE POZIOMU CEN GRUNTÓW DLA LOKALIZACJI SŁUŻEBNOŚCI

KROK 2 – OKREŚLENIE POWIERZCHNI I TYPU GRUNTU, NA KTÓRYM USTANAWIANA JEST SŁUŻEBNOŚĆ

KROK 3 – OKREŚLENIE POWIERZCHNI I TYPU GRUNTU UŻYTECZNOŚCI RESZTKOWEJ (DLA WŁAŚCICIELA)

KROK 4 – OKREŚLENIE POWIERZCHNI POZA OBSZAREM SŁUŻEBNOŚCI, KTÓRY DOZNAJE OBNIŻENIA WARTOŚCI

KROK 5 – OKREŚLENIE TYPU PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELA GRUNTU

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA USTANOWIENIE I WYKONYWANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

REASUMUJĄC:

1. Czym jest system Servitut 1.0?

 • system do szybkiego i wygodnego określania wartości wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu.

2. Do kogo jest skierowany?

 • dla podmiotów obsługujących duże zasoby nieruchomości: samorządów, przedsiębiorstw przesyłowych i innych podmiotów instytucjonalnych.

3. Jak działa narzędzie?

 • określa wynagrodzenie za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu dla wybranej nieruchomości w prostych krokach.

Autorzy narzędzia RexPro 1.0 to zespół doświadczonych ekspertów i biegłych sądowych, działających w ramach spółki realexperts.pl, specjalizujących się w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażania praktycznego zastosowania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań systemowych, służących do określania wartości nieruchomości i wartości pokrewnych. Więcej na temat autorów jak i samego narzędzia znajdziesz na stronach http://www.wycena.com.pl oraz http://www.realexperts.pl

Agnieszka

 • Barbara Guzek

  Dzień dobry,
  prowadzę dwie sprawy o ustanowienie służebności przesyłu (na moich własnych nieruchomościach). W obydwu sprawach sąd zlecił wyceny biegłym, obydwie wyceny są dla mnie satysfakcjonujące ale przedsiębiorcy przesyłowi bardzo przeciwko nim oponują. Czy byłaby możliwość sprawdzenia (może to złe słowo) poprawności wycen poprzez wasz program Servitut1.0? Mam na myśli taką uproszczoną wycenę – ja podam na ile biegli wycenili metr kw. działek (tego akurat strona przeciwna nie kwestionowała), dostarczę też mapę z przebiegiem służebności wraz z obszarem oddziaływania sporządzoną do celów sądowych, a państwo wyliczycie mi swoim programem ile wyniosłoby wynagrodzenie za te służebności…? Bardzo proszę o odpowiedź. Mam też pytanie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (pod przesył energii) – czy na waszym programie można dokonać takich wyliczeń i czy ewentualnie przyjmujecie zlecenia od osób prywatnych czy tylko od instytucji? Pozdrawiam, liczę na odpowiedź… (mój email: guzek@onet.pl)

  • Agnieszka

   Dzień dobry, wysłałam do Pani maila. Myślę, że to będzie lepsze miejsce do szerszego omówienia tej sprawy. Pozdrawiam!